Autor: Inge Lumiste / Advokaadibüroo Raudsepp & Co advokaat
http://www.aripaev.ee/uudised/2008/11/05/energiamargist-valjastavad-nii-audiitor-kui-ka-projekteerijad

Alates järgmisest aastast jõustuvad mitmed seadusemuudatused, mille eesmärk on aidata kaasa energiakasutuse tõhususe parandamisele nii olemasolevates kui ka uutes hoonetes ning võimaldada hoonete kasutajatele juurdepääsu informatsioonile hoone energiatarbimise ja vajalike energiasäästumeetmete kohta.

Uuest aastast võib kinnisvaraomanikul tekkida vajadus tellida oma hoonele energiamärgis ehk energiatõhususe sertifikaat, millele on kantud informatsioon selle kohta, kui palju hoone tarbib energiat ja/või kas hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele.

Ehitusseaduse järgi peavad ehitatava ja oluliselt rekonstrueeritava sisekliima tagamisega hoone konstruktsioonid ja tehnosüsteemid olema projekteeritud ja ehitatud hoonete energiakasutuse tõhustamise miinimumnõuete kohaselt. Energiatõhususe miinimumnõuded on olemasolevate ja ehitatavate hoonete summaarse energiatarbimise piirmäärad, aga ka tehnosüsteemidele esitatavad nõuded, et mõõta nende efektiivsuse ja toimimisega seotud näitajaid.

Energiatõhususe miinimumnõuded kehtivad mõnede eranditega kõigile sisekliima tagamisega hoonetele. Erandid on muu hulgas mälestised, kultus- ja tavandihooned, kaheaastase kasutusajaga hooned, tööstus- ja põllumajandushooned, töökojad.

Energiatõhususe miinimumnõudeid ei rakendata ka nende sisekliima tagamisega hoonete puhul, mis on püstitatud või mille projekteerimist on alustatud enne 2008. aasta 1. jaanuari, juhul kui ehitusluba selliste ehitiste püstitamiseks väljastatakse enne 2009. aasta 1. jaanuari.

Energiamärgisel näidatakse sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa tegelik või eeldatav aastane energiatarbimine. Energiatarbimine võib hõlmata hoone kütmiseks, jahutamiseks, vee soojendamiseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks vajalikku energiahulka. Energiamärgisele lisatakse hoone energiatarbimist vähendavate majanduslikult põhjendatud meetmete loetelu.

Energiamärgise väljastamine olemasolevatele ja projekteeritavatele/ehitatavatele hoonetele toimub erinevalt. Kui olemasolevate hoonete puhul on võimalik tugineda tegelikele energiatarbimise andmetele, siis projekteeritavate hoonete puhul tuleb energiakasutust prognoosida energiaarvutuse abil.

Olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele või selle eraldi kasutatavale osale väljastatava energiamärgise eesmärk on anda teavet selle kohta, milline on hoone tegelik energiatarbimine võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega. Olemasolevale hoonele väljastab energiamärgise hoonete energiaauditeid tegev või energiamärgiseid väljastav ettevõtja, kes peab olema registreeritud majandustegevuse registris.

Kuni 2010. aasta 1. jaanuarini võivad energiamärgiseid väljastada ka ehitiste ekspertiise teostavad ettevõtjad. Energiaauditeid tegeva või energiamärgiseid väljastava ettevõtja energiamärgise kehtivusaeg on kümme aastat väljastamise ajast alates.

Projekteeritavale sisekliima tagamisega hoonele väljastatav energiamärgis annab teada, milline on selle hoone prognoositav energiavajadus. Energiamärgise väljastab projekteerimisettevõtja. Energiaarvutuse tulemused esitatakse ehitusloa taotluse ehitusprojekti dokumentatsiooni osana. Projekteerimisettevõtja väljastatud energiamärgise kehtivusaeg on kaks aastat ning see algab koos ehitise garantiiajaga.

Pärast projekteerimisettevõtja väljastatud energiamärgise kehtivusaja lõppu tuleb taotleda hoonele uus energiamärgis, mille väljastamisel võetakse arvesse nii hoone seisundit, tehtud parendusi kui ka hoone tavapärast kulumist.

Mis on mis

  • Energiamärgis - dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone tarbib energiat. Andmed hoonele väljastatud energiamärgise kohta kantakse ehitisregistrisse.
  • Sisekliima tagamisega hoone - hoone, mille ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, kasutatakse energiat.
  • Oluline rekonstrueerimine - rekonstrueerimine, mille maksumus on suurem kui üks kolmandik rekonstrueeritava ehitisega samaväärse ehitise keskmisest ehitusmaksumusest. Selle, kas tegemist on olulise rekonstrueerimisega, otsustab kohalik omavalitsus ehitusloa väljastamisel.

Mõnel juhul energiamärgis kohustuslik

Alates 01.01.2009 on energiamärgis nõutav

  • kõikidel ehitatavatel ja oluliselt rekonstrueeritavatel sisekliima tagamisega hoonetel, millele kehtivad energiatõhususe miinimumnõuded. Energiamärgisel peab projekteerija kinnitama projekteeritud hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele;
  • hoonel, mille projekteerimist alustati enne 2008. aasta 1. jaanuari ja ehitusluba väljastati enne 2009. aasta jaanuari juhul, kui ehitise üleandmine ehitusettevõtjalt tellijale toimub pärast 1. jaanuari 2009. aastal. Ehitise üleandmisel on ehitusettevõtja kohustatud tellijale üle andma ka energiamärgise;
  • olemasolevatel hoonetel, kui seda nõuab hoone või selle eraldi kasutatava osa tasulisel võõrandamisel asja omandaja ja kui üürnik või üürilepingu sõlmimisest huvitatud isik soovib tutvuda hoone energiamärgisel näidatud andmetega. Seaduseandja on näinud ette korteriühistu juhatuse ja hoone valitseja kohustuse tellida hoonele energiamärgis ühe kuu jooksul alates sellest, kui korteriomanik on vastava nõude esitanud. Korteriomanikul on õigus tellida energiamärgis ka ainult tema omandis olevale korterile;
  • suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonetele, mille liikide loetelu kehtestab valitsus.

Seadus

  • Energiatõhususe miinimumnõuded. Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrus nr 258.
  • Ehitamise oluliseks või muuks rekonstrueerimiseks liigitamise kord. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.01.2008 määrus nr 2.
  • Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse "Energiamärgise vorm ja väljastamise kord" eelnõu eoigus.just.ee